Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim (ďalej aj ako „zmluva“).

Predávajúci:

Obchodné meno:      STOLÁRSTVO R s. r. o.

Sídlo:                         Pavla Suržina 5, 053 11 Smižany, Slovenská republika

Zastúpený:                Juraj Retter, konateľ

Prevádzka:                 ART LASÁK GALLERY & SHOP

Adresa:                      Nám. Sv. Egídia 2950/94, 058 01 Poprad

Vedúca prevádzky:    Silvia Lasák

 

IČO:                            31 728 421

IČ DPH:                      SK2020504838

Bankové spojenie:      Tatra banka, a.s.

Číslo účtu - IBAN:       SK90 1100 0000 0029 4711 5643

Telefón:                       +421 949 833 292

e-mail:                         artlasak.sk@gmail.com
(ďalej aj “predávajúci” alebo „Spoločnosť“  )

Zmluvu uzatvára predávajúci a kupujúci (ďalej  aj ako „spotrebiteľ“ alebo „dotknutá osoba“), jej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho na doméne www.artlasak.com.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1

Odbor výkonu dozoru
e-mail: ke@soi.sk
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95

Adresa na uplatnenie reklamácií, odstúpení od zmluvy, podnetov a sťažností: predajná galéria: ART LASÁK GALLERY & SHOP, Nám. Sv. Egídia 2950/94, 058 01 Poprad

 1. PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy sú len položky tovaru výslovne uvedené v kúpnej zmluve – objednávke. Množstvo, rozmery, vlastnosti, ceny, a ostatné údaje obsiahnuté na www.artlasak.com predávajúceho, katalógoch, prospektoch a iných jeho tlačovinách sú záväznými údajmi.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude kupujúcim dodávať:

 • tovar bez vád v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru,
 • tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu na doméne www.artlasak.com, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len “kúpna zmluva”) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

III. STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky zo strany kupujúceho:

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením a kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Ak predávajúci včas a riadne poskytol kupujúcemu ako spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon č. 102/2014 Z. z.“), spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Predávajúci uplatní právo na náhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru “na objednávku”, ktorý bolo nutné na želanie kupujúceho zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaobstaraním tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Predávajúci je oprávnený uplatniť právo na náhradu škody do výšky obstarávacích nákladov tovaru.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný kupujúci, kupujúci neodpovedá na e-maily atď.).

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

 1. SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme mailovej správy kupujúceho zaslanej predávajúcemu alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len “objednávka”).

Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo emailové potvrdenie alebo potvrdenie prostredníctvom súkromnej správy predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim označené ako “potvrdenie objednávky”.

Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

 1. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci je povinný:

 • dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal povinnosti ustanovené v platných právnych predpisoch SR,
 • odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo aj elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (údaje o vlastnostiach tovaru, návody na montáž, obsluhu , použite, údržbu, bezpečnostné upozornenia v slovenskom jazyku, formulár na odstúpenie od zmluvy, záručný list/ ak je požadovaný kupujúcim ako spotrebiteľom, resp. ak predávajúci poskytne dlhšiu záručnú dobu ako je zákonná záručná doba/ doklad o kúpe tovaru).

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

 1. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

Kupujúci ako spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu písomne odstúpiť od zmluvy v lehote do 14-tich dní (Zákon č. 102/2014 Z.z.) odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

Spotrebiteľ v lehote 14-tich dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti tovar predávajúcemu bez poškodenia. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Spotrebiteľ:

 • prevezme zakúpený alebo objednaný tovar,
 • zaplatí predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 • potvrdí prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

Spotrebiteľ má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

VII. DODACIE PODMIENKY

Spôsoby dodania tovaru

Dodanie tovaru je možné nasledujúcim spôsobom:

 • doručovanie kuriérom prostredníctvom Slovenskej pošty, obvykle do 3-5 dní po prijatí objednávky,  po pripísaní celej kúpnej ceny na účet predávajúceho
 • osobný odber v čase otváracích  hodín (predajňa: ART LASÁK GALLERY & SHOP, Nám. Sv. Egídia 2950/94, 058 01 Poprad)

Cena a platba

Pri objednávke tovaru a doručovaní – poštovné + balné: v objednávkovom formulári.

Cena dodania tovaru je platná v rámci územia Slovenskej republiky. Pri zasielaní tovaru do zahraničia sa prepravné náklady kalkulujú individuálne na základe zmluvy o cene prepravného mimo územia Slovenskej republiky.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy (ďalej len “kúpna cena”) podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení formou:

 • v hotovosti, priamo kuriérovi (dopravcovi),
 • bezhotovostným prevodom na základe zaslania faktúry predajcom, alebo
 • osobne v hotovosti, pri prevzatí tovaru osobne v predajni (predajňa: ART LASÁK GALLERY & SHOP, Nám. Sv. Egídia 2950/94, 058 01 Poprad).

V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho v Tatra Banke, IBAN: SK90 1100 0000 0029 4711 5643, VS: číslo objednávky.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy po odovzdaní tovaru tretej osobe na prepravu tovaru, predávajúci má nárok na náhradu nákladov od kupujúceho na objednanie a prepravu tovaru.

V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať od kupujúceho náhradu za vzniknuté náklady na objednanie a dodávku nezaplateného tovaru.

Ceny tovaru uvedené na www.artlasak.com sú platné v okamihu objednania tovaru.

Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú pripísaním celej kúpnej ceny na účet predávajúceho, v prípade platby prevodom na účet predávajúceho, alebo uhradením hotovosti kuriérovi alebo uhradením hotovosti pri prevzatí tovaru osobne v predajni (predajňa: ART LASÁK GALLERY & SHOP, Nám. Sv. Egídia 2950/94, 058 01 Poprad) .

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

Doklad o kúpe vystavený na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom.

Prevzatie tovaru kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

K cene tovaru je pripočítaná cena prepravy tovaru, tak ako je vyššie uvedené v tomto článku..

Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho na www.artlasak.com.

Ak sa predávajúci a kupujúci  ako spotrebiteľ nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku spotrebiteľa splniť do 30 dní od jej doručenia.

Kupujúci prevezme tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim.

Množstvo, rozmery a ostatné údaje o vlastnostiach tovarov obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho  na www.artlasak.com, sú záväznými údajmi.

Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci si prevezme tovar osobne alebo zabezpečí, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísanie protokolu o doručení a prevzatí tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu, prípadne kuriérovi (dopravcovi) originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo udelené kupujúcim. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré kuriér (dopravca) vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

Kupujúci skontroluje zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, túto skutočnosť oznámi kuriérovi (dopravcovi) a za jeho prítomnosti skontroluje stav tovaru. Dopravu tovaru zabezpečuje predávajúci.

V prípade, že je dodaný poškodený tovar, kupujúci uplatní u predávajúceho reklamáciu tovaru, resp. odstúpenie od zmluvy u predávajúceho.

Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho, a do14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré kupujúci vynaložil na objednanie tovaru alebo služieb. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný kupujúcemudodať tovar alebo poskytnúť službu v rovnakej kvalite a cene.

VIII. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA K TOVARU A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA VZNIKU ŠKODY NA TOVARE

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar. Momentom doručenia tovaru kupujúcemu prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na tovare z predávajúceho na kupujúceho.  

 1. AUTORSKÉ PRÁVA

Autorské práva k tovaru (t.j. autorskému dielu) sa riadia zákonom č. 185/2015 Z.z.  Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

 1. OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA – GDPR

Informácia o zásadách spracúvania osobných údajov kupujúceho (dotknutej osoby):

 

S účinnosťou odo dňa 25. mája 2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj „Nariadenie“). V súvislosti s Naradením nadobudol dňa 25. mája 2018 účinnosť zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon“).

 

X.1 TOTOŽNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA A ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE:

 

(a) Vaše osobné údaje (najmä meno a priezvisko/ obchodné meno; adresa trvalého bydliska vrátane PSČ/adresa sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH; číslo telefónu a emailová adresa) sú spracúvané prostredníctvom prevádzkovateľa (ďalej len „Spoločnosť“), ktorým je spoločnosť: 

STOLÁRSTVO R s.r.o., Pavla Suržina 5, 053 11 Smižany, Slovenská republika.

(b) Spoločnosť môže vaše osobné údaje spracúvať aj prostredníctvom sprostredkovateľa. Spoločnosť prehlasuje, že pri výbere sprostredkovateľa vždy postupuje s odbornou starostlivosťou a dbá o bezpečné a zákonné spracúvanie osobných údajov, zverených sprostredkovateľovi.

 

(c) Vaše osobné údaje Spoločnosť zdieľa s tretími osobami iba vtedy, ak je ich zdieľanie v súlade s Nariadením a so Zákonom; toto zdieľanie je zároveň upravené na zmluvnom základe, aby bola zabezpečená maximálna ochrana vašich osobných údajov.

(d) Spoločnosť rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými prichádza do kontaktu, a to bez ohľadu na to, či Spoločnosť osobné údaje spracováva sama, v pozícii prevádzkovateľa, alebo ich spracováva ako sprostredkovateľ v mene iného prevádzkovateľa – obchodných partnerov Spoločnosti. Spoločnosť rešpektuje právo na súkromie a dôvernosť informácií, ktoré získa, vrátane osobných údajov. Informačnú bezpečnosť a ochranu informácií, hlavne osobných údajov, považuje Spoločnosť za dôležitú súčasť svojho fungovania na trhu poskytovaných služieb, a dbá na to, aby boli informácie v systémoch Spoločnosti dôsledne chránené, aby boli spracúvané výlučne na to poverenými osobami, a aby tieto informácie neboli sprístupňované na to nepovoleným osobám.

 

(e) Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe zmluvných alebo predzmluvných vzťahov, neposkytnutie osobných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy a jej následného plnenia môže mať za následok nemožnosť uzatvoriť zmluvný vzťah a uskutočniť predaj. Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe zákonnej povinnosti Spoločnosti (napríklad účtovníctvo, reklamácie, práva dotknutých osôb, oznamovanie protispoločenskej činnosti), ste povinný poskytnúť osobné údaje a strpieť ich spracúvanie. Neposkytnutie osobných údajov na tieto účely môže mať za následok nemožnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu, poskytnutie s tým súvisiacich služieb.

 

X.2  SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, ICH UCHOVÁVANIE A POSKYTOVANIE

 

(a) Vaše osobné údaje spracúvame s cieľom zabezpečenia predaja tovaru (t.j. autorského diela) a s tým súvisiacich úkonov, vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu alebo na základe predzmluvného vzťahu v rámci úkonov, ktoré je potrebné vykonať s cieľom zmluvný vzťah uzatvoriť (kúpna zmluva). S predajom tovaru (t.j. autorského diela) súvisia aj zákonné povinnosti, ktoré musí spoločnosť plniť podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. (v znení platných noviel), zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení, zákona č. 185/2015 Z.z.  Autorský zákon v znení neskorších predpisov a ďalších príslušných zákonov platných na území Slovenskej republiky .

(b) V prípade uplatnenia reklamácie na vady tovaru (t.j. autorského diela) budú vaše osobné údaje spracúvané v súlade s pôvodným účelom spracúvania (predaj tovaru) podľa Nariadenia. Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu 10 rokov a poskytnuté na účely zabezpečenia plnenia zmluvného vzťahu zmluvným stranám, subjektu, ktorý realizuje opravy, najmä v prípade vybavenia reklamácie a odstránenia prípadných vád na tovare (t.j. autorskom diele). Osobné údaje môžu byť poskytnuté aj sprostredkovateľovi.

 

(c) V prípade, ak nám poskytnete svoje osobné údaje na základe vami udeleného súhlasu, môžeme vám zasielať informácie o novinkách v rámci našej činnosti. Vaše osobné údaje budú spracúvané do ukončenia činnosti spoločnosti alebo do odvolania Vami udeleného súhlasu. Vami udelený súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvaných osobných údajov do jeho odvolania. Odvolanie súhlasu môžete uskutočniť písomne na adresu spoločnosti: 

STOLÁRSTVO R s.r.o., Pavla Suržina 5, 053 11 Smižany, Slovenská republika alebo elektronicky na adrese artlasak.sk@gmail.com.

 

(d) Na základe plnenia zmluvného vzťahu a s tým súvisiacich finančných transakcií, spracúvame vaše osobné údaje s cieľom plnenia zákonných povinností súvisiacich so zabezpečením účtovníctva. Vaše osobné údaje spracúvame na základe  zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov. Vaše osobné údaje spracúvame po dobu 10 rokov a poskytujeme ich príslušnému daňovému úradu a sprostredkovateľovi.

 

(e) V nadväznosti na realizované zmluvné vzťahy môžeme vaše osobné údaje spracúvať na účel zlučiteľný s pôvodným účelom spracúvania osobných údajov, ak by bolo nevyhnuté na obhajobu právnych nárokov alebo uplatňovanie súdnych právomocí spracúvať aj osobitnú kategóriu osobných údajov (napríklad údaje o zdraví). Účelom spracúvania sú prípadné súdne spory, mimosúdne urovnania, exekúcie, uplatňovanie právnych nárokov a súdnych právomocí. Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu 5 rokov od ukončenia konania a poskytujeme ich účastníkom konania, audítorovi, exekútorovi prípadne inému oprávnenému subjektu v rámci účelu spracúvania.

 

(f) Je v oprávnenom záujme Spoločnosti spracúvať osobné údaje, s cieľom zlepšovania poskytovaných služieb, dokumentovania prípadných podnetov, návrhov, žiadostí dotknutých osôb, alebo reklamácií, ich prešetrenia alebo uplatnenia/preukazovania právnych nárokov Spoločnosti. Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu 5 rokov od ukončenia prešetrenia a nebudeme ich poskytovať tretím stranám.

 

(g) S cieľom zabezpečiť plnenie zákonných povinností, ktoré Spoločnosti vyplývajú z Nariadenia a Zákona pri vybavovaní žiadostí dotknutých osôb, ktoré si uplatňujú svoje práva, bude Spoločnosť vaše osobné údaje spracúvať na tento účel po dobu 5 rokov od vybavenia žiadosti. Vaše osobné údaje poskytneme vám, ako dotknutej osobe, prípadne subjektu, ktorý zabezpečuje podporu a poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov.

(h) Spoločnosť neprichádza do kontaktu s informáciami o platobných kartách, ani s informáciami o prihlasovacích menách a heslách, ani kódoch vami zadávaných pri platbe za tovar (t.j. autorské dielo). Za ochranu týchto údajov sú v plnom rozsahu zodpovední prevádzkovatelia jednotlivych platobných brán.

X.3 UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

(a) Vaše osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje vašu identifikáciu, Spoločnosť uchováva najviac po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

 

(b) Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

 

(c) Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Spoločnosť je povinná zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona.

 

X.4 VAŠE PRÁVA

 

(a) Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje. V prípade, že sú o vás osobné údaje spracúvané, máte právo na informácie v rozsahu týchto zásad a na prístup k vašim osobným údajom. Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. Ak budete opakovane požadovať poskytnutie vašich osobných údajov v tom istom rozsahu, môže vám prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

 

(b) Máte právo na opravu o vás spracúvaných osobných údajov, ak sú nesprávne alebo nepresné.  Pre Spoločnosť je veľmi dôležité, aby o vás mala správne informácie. Ak preto zistíte, že informácie, ktoré o vás Spoločnosť eviduje, sú nesprávne, nepresné alebo neúplné, upozornite na to Spoločnosť, a žiadajte o opravu vašich údajov (napr. zmena bydliska, zmena kontaktu, atď.). Spoločnosť následne bez zbytočného odkladu tieto údaje opraví/doplní.

(c) Ak Spoločnosť o vás spracováva osobné údaje nezákonným spôsobom, napr. dlhšie ako je potrebné alebo ich spracováva bezdôvodne, máte právo na ich výmaz (tzv. právo „na zabudnutie“).

(d) Ak požiadate o opravu vašich osobných údajov, alebo namietate proti vymazaniu vašich osobných údajov, ak je ich spracúvanie protizákonné, alebo ak Spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje pre svoje účely, ale môžete ich potrebovať vy na preukazovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo ste namietali spracúvanie vašich osobných údajov z ďalších dôvodov, Spoločnosť obmedzí spracúvanie vašich osobných údajov, po dobu, kedy bude možné vec vyriešiť.

(e) Ak sa domnievate, že Spoločnosť nemá právo na spracúvanie vašich osobných údajov, alebo ak chcete, aby automatizované rozhodnutie bolo prehodnotené, môžete proti ich spracúvaniu namietať. V takýchto prípadoch môže Spoločnosť pokračovať v ich spracovávaní iba vtedy, ak vie preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody.  Vaše osobné údaje však môže Spoločnosť spracovať vždy, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.

(f) Máte právo  získať  a požiadať Spoločnosť o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Právo na získanie a prenosnosť osobných údajov sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe osobitných predpisov.

(g) Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

X.5 KONTAKTNÉ ÚDAJE

V prípade akýchkoľvek vašich otázok neváhajte nás kontaktovať na adrese: artlasak.sk@gmail.com.

 1. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predávajúci je povinný prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu ako spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Odstúpenie od zmluvy kupujúci urobí písomnou formou. Do odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok kupujúci uvedie identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, a to najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu.

Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný predložiť /zaslať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane originálu dokladu o zaplatení.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a predloží/zašle predávajúcemu tovar, ktorý sa nachádza v obale tovar nepoškodzujúcom a tovar je úplný a nepoškodený , vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a prevzatia tovaru predávajúcim bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním a doručením tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.

Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho na doméne www.artlasak.com.

Za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým kupujúci urobil návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za pripojenie kupujúceho na internetovú stránku predávajúceho, počas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na internetovej stránke alebo napísal a odoslal mail s objednávkou tovaru, náklady na doručenie tovaru.

XII. ZACHOVANIE MLČANLIVOSTI

Kupujúci je povinný bezpodmienečne zachovať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré sú mu sprístupnené v súvislosti s dodávkami od predávajúceho a ktoré môže považovať s ohľadom na okolnosti jednoznačne za obchodné alebo firemné tajomstvo a ktoré majú byť zachované ako dôverné, s výnimkou informácií, ktoré sú známe z verejných zdrojov.

XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho na doméne www.artlasak.com.

V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme mailových správ.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia nasledujúcich zákonov:

 • Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov).

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Ak kupujúci ako spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3. zákona č. 102/2014 Z. z. a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Predávajúci dodržiava kódex správania, a spotrebiteľ sa môže s ním oboznámiť na základe emailovej požiadavky od spotrebiteľa.

Dĺžka trvania zmluvy- počas platnosti záručnej doby, podmienky odstúpenia  od zmluvy sú vyššie uvedené.

Prípadné riešenia vzniknutého sporu je možne riešiť mimosúdnou cestou prostredníctvom vzájomnej dohody zmluvných strán. V prípade nedosiahnutia vzájomnej dohody zmluvných strán  na vyriešení vzniknutého sporu mimosúdnou cestou, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená  podať návrh na vecne a miestne  príslušný súd na území Slovenskej republiky za účelom vyriešenia vzniknutého sporu.


POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou na vyššie uvedenú adresu, alebo e-mailom na adrese: artlasak.sk@gmail.com.

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)


– Komu .............. STOLÁRSTVO R s.r.o., Pavla Suržina 5, 053 11 Smižany, Slovenská republika/email: artlasak.sk@gmail.com

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar: ..............

– Dátum objednania/dátum prijatia* ..............


– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

 


– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

 

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

 

– Dátum ..............

 


* Nehodiace sa prečiarknite.

 

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám.

To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Informácie uvedené v tomto poučení tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán.

Predávajúci bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej na diaľku, najneskôr spolu s dodaním tovaru, poskytuje spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči. Potvrdenie obsahuje: všetky informácie uvedené v § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. , ak predávajúci neposkytol tieto informácie spotrebiteľovi na trvanlivom nosiči už pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z.  u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal predávajúci.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z..

Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy:

 • Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5.zákona č. 102/2014 Z. z..
 • Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 • Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 • Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho bol tovar dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť predávajúcemu poštou, predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady v lehote podľa odseku 1.
 • Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Povinnosti a oprávnenia spotrebiteľa pri odstúpení od zmluvy:

 • Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 • Spotrebiteľ je oprávnený vrátenie tovaru, ktorý nadobudol na základe zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou, predávajúcemu odoprieť až do doby, keď predávajúci spotrebiteľovi vráti zaplatenú cenu alebo preddavok za tovar.
 • Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) zákona č. 102/2014 Z. z..
 • Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z..

„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

Záznamy neboli nájdené...

Späť do obchodu